Velkommen

Bording og Omegns Rideklub, Klochsvej 27, 7441 Bording

Kontakt Heidi Ladefoged på tlf.: 50 78 61 62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internt Nytårsstævne

d. 14/1 2017

med uddeling af

Klubpokaler for 2017

 

GENERALFORSAMLING

Søndag d. 28. januar

kl. 10 i rytterstuen.

Bestyrelsen fremlægger

forslag til

vedtægtsændringer.

SE DEM HER

 

NYE RIDEHUSKORT

Se mere under

ryttere udefra og Priser

 

Prisændringer:

Pr. 1. december 2017

undervisning v/

Casper stiger med 25 kr.

Pr. 1. januar 2018

stiger prisen for

Opstaldning med

100 kr. grundet bedre

kvalitetsfoder og

kvalitetsstråfoder

 

 

Undervisningdage:

Mandag - Holddressur

Tirsdag - Dressur

Onsdag - Spring

Torsdag - Holddressur

Velkommen til Bording og Omegns Rideklub.

 

Vi er en lille klub som ligger i byen Bording mellem Herning og Silkeborg i midtjylland.

 

Klubben har ca. 100 medlemmer og klubben er medlem af Dansk Rideforbund.

 

Vi tilbyder rideskoleundervisning, privatundervisning og opstaldning af

heste og ponyer.

 

Vi afholder årlig to større stævner, et regionsstævne og et pony distriktsstævne. Derudover afholdes der løbende interne stævner for vores elevryttere.

 

Vores priser er gennemskuelige, vores stald er lille og hyggelig og vi tilbyder undervisning på flere niveauer i både spring og dressur.

 

Her er alle velkommen!

Forslag til ændringer af vedtægter for Bording og Omegns Rideklub, januar 2018.

 

§1

Nuværende ordlyd: Klubbens hjemsted er Ikast kommune

Foreslået ændring: Klubbens hjemsted er Ikast-Brande Kommune

 

§4

Denne passage slettes: Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter, men har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen.

 

§8

Nuværende ordlyd:

Bestyrelsen består dels af en styregruppe på 3 personer; formand, sekretær og kasserer.

Klubbens anliggender varetages af denne styregruppe. Og delsaf en følgende arbejdsudvalg der svarer direkte til styregruppen:

Staldudvalg og facilitetsudvalg, med staldmester og 2 fra bestyrelsen udpegede repræsentanter.

Undervisningsudvalg og Stævneudvalg, med underviser og en fra bestyrelsen udpeget repræsentant.

Kioskudvalg med en fra bestyrelsen udpeget repræsentant.

Alle skal være fyldt 18 år.

For juniorer gælder bestemmelsen i § 4 ligeledes. 2 ægtefæller/samlevere kan ikke begge vælges til bestyrelsen/styregruppen på samme tid. Ligeledes kan klubbens ansatte ej heller vælges, disse er dog repræsenteret i underudvalg.

På generalforsamlingen vælges medlemmer til styregruppen, samt underudvalg og 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær og udvalgsrepræsentanter.

Der afgår til valg i ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer, og i lige år 4 bestyrelsesmedlemmer. I

tilfælde af vakance for formanden eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser ervakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny. Genvalg kan finde sted.

 

Foreslået ny ordlyd:

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år.

På generalforsamlingen vælges 5 medlemmer og to suppleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, næstformand og sekretær.

For juniorer gælder bestemmelsen i §4 ligeledes.

To ægtefæller kan ikke begge vælges til bestyrelsen.

Ligeledes kan klubbens ansatte ej heller vælges.

Bestyrelsens medlemmer vælges for en toårig periode og der afgår henholdsvis 2 og 3 medlemmer på hver generalforsamling.

Suppleanter vælges for et år ad gangen.

Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.

Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal udvalg med en formand.

Genvalg kan finde sted.

 

§11

Forslag: Slet punkt 8 under dagsordenen; (Valg af juniorrepræsentant og juniorsuppleant)